ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ


Στόχος η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση του Κοινωνικού συνόλου αλλά και εξειδικευμένων κατηγοριών για ζητήματα αιχμής και προτεραιότητας

Οι χώροι μας επίσης είναι στη διάθεση όποιου θεσμοθετημένου φορέα θέλει να αναπτύξει και αναδείξει επιστημονικά , επιχειρηματικά , κοινωνικά , πολιτιστικά θέματα και πρωτοβουλίες .

Επιπρόσθετα σε έναν χώρο όπως η περιοχή μας που συντελούνται σημαντικές αναπτυξιακές διεργασίες , αυξάνεται η ζήτηση για εξειδικευμένα συνέδρια τοπικού ή υπερτοπικού και διεθνούς χαραχτήρα. Με συστηματικές συνεργασίες επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στην ποιοτική αναβάθμισή τους και στην ανάδειξη του αναγκαίου περιεχομένου τους.