ΑΡΧΙΣΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 4399/2016μετοχέςΤα  τέσσερα (4)  Πρώτα Προγράμματα είναι:

 

1. «Γενική Επιχειρηματικότητα»

2. «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»

Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων :

20 Δεκεμβρίου 2016

 

3. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»

4. «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»

Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων :

28 Απριλίου 2017

 

1. Γενική Επιχειρηματικότητα 

Εντάσσονται συγκεκριμένες δραστηριότητες και των τριών Παραγωγικών Τομέων( Πρωτογενής –Δευτερογενής & Τριτογενής ) με μερικές  όμως εξαιρέσεις .

Δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα :

Α. Ατομικές Επιχειρήσεις

Β. Όλες οι Εμπορικές Εταιρίες και επί πλέον.

Γ.   Συνεταιρισμοί

Δ. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί

Ε. Ομάδες Παραγωγών

ΣΤ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  ( Κοιν.Σ.Επ)

Επίσης Εταιρίες που είναι,

Ζ.  Υπό  σύσταση ή υπό συγχώνευση &

Η. -Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις

Παρεχόμενες  Ενισχύσεις :

– Φοροαπαλλαγή

– Leasing Επιδότηση δόσεων.

– Επιδότηση (70% των ανώτατων ποσοστών ενίσχυσης του Χ.Π.Ε (Χάρτης Περιφερειακής Ενίσχυσης) για  επιχειρήσεις  που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια όπως :

– Εξωστρέφεια

– Συγχώνευση

-Να έχουν αυξήσει τουλάχιστον κατά 10% το προσωπικό την τελευταία τριετία.

– Το  Επενδυτικό Σχέδιο να  αφορά σε Κλάδο,  Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών  (Τ.Π.Ε) ή Αγροδιατροφής.

– Ο κλάδος στον οποίο εντάσσεται να παρουσιάζει προστιθέμενη αξία .

-Να υλοποιούν το επενδυτικό Σχέδιο σε ΒΕ.ΠΕ, Επιχειρηματικά Πάρκα, Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων  (Θ.Υ.Κ.Τ.) καθώς και σε ειδικές περιοχές που καθορίζονται με   Υπ. Αποφάσεις.

-Να παρουσιάζουν συγκεκριμένα μεγέθη εξαγωγών.

Επενδυτικές Δαπάνες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση:

 –Κτιριακές εγκαταστάσεις

– Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

– Μηχανολογικός εξοπλισμός – τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις

– Λοιπός εξοπλισμός

– Μεταφορικά μέσα

– Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της

– Άυλα στοιχεία ενεργητικού

– Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες (μόνο για νέες ΜΜΕ)

– Δαπάνες εκκίνησης (μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)

*Μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι επιλέξιμα.

– Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας

Προϋπολογισμός της παρούσας προκήρυξης

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έτος 2016 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 70.000.000 ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 80.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

 

2. Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ

Δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση Επιχειρήσεις όπως ανωτέρω με την προσθήκη :

-Επιχειρήσεις που λειτουργούν με την μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρησης του στο ΓΕΜΗ

  Ειδικότερα κριτήρια της Δράσης είναι :

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

α) Είναι νέες. Για τις ανάγκες του παρόντος «Νέες ΜΜΕ» λογίζονται οι υπό σύσταση ή νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής δεν έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία ίδρυσης που αναφέρεται στην καταχώρισή τους στο Γ.Ε.Μ.Η. ή στο οικείο μητρώο και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης, εκτός εάν η καθεμία από τις συγχωνευθείσες εμπίπτει στον περιορισμό της επταετίας.

Εξαιρούνται  οι ««Νέες ΜΜΕ», που  

α)Ελέγχονται από  εταίρους ή μετόχους επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια ή σε όμορες αγορές.

β) Είναι συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις και επιπλέον συνδέονται μέσω φυσικών προσώπων με μεγάλη επιχείρηση, ανεξαρτήτως αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται. Στις ομάδες φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού, προσμετρούνται επίσης και οι συγγενείς α’, β’ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.

-Δικαιούχοι για το παρόν καθεστώς είναι, επιπλέον, οι νέες ΜΜΕ στην εταιρική σύνθεση των οποίων μετέχουν και φυσικά πρόσωπα που διατηρούν μικρή ατομική επιχείρηση, εφόσον η τελευταία δεν είναι συνδεδεμένη ή συνεργαζόμενη με άλλες επιχειρήσεις.

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

  Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των Τομέων της Οικονομίας, με  την επιφύλαξη και εξαίρεση συγκεκριμένων  Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων για τους οποίους θα σας ενημερώσουμε λεπτομερώς  κατά την  επικοινωνία μας..

 

 Επιλέξιμες δαπάνες:

Κτιριακές εγκαταστάσεις

– Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

– Μηχανολογικός εξοπλισμός – τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις

– Λοιπός εξοπλισμός

– Μεταφορικά μέσα

– Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της

– Άυλα στοιχεία ενεργητικού

– Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας

– Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες (μόνο για νέες ΜΜΕ)

– Δαπάνες εκκίνησης (μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)

*Μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι επιλέξιμα.

*Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν αθροιστικά να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%.

 Είδος ενίσχυσης:

Φοροαπαλλαγή

– Leasing

– Επιδότηση (70% των ανώτατων ποσοστών ενίσχυσης του Χ.Π.Ε (Χάρτης Περιφερειακής Ενίσχυσης) ενώ για τις Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων του Άρθρου 12 η επιδότηση μπορεί να φτάσει στο 100% του ανώτατου ποσού ενίσχυσης. Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις εξής κατηγορίες:

·         Να είναι εξωστρεφείς,

·         Να είναι καινοτόμες,

·         Να προέρχονται από συγχώνευση,

·         Να αύξησαν το προσωπικό κατά 10% την τελευταία 3ετία,

·         Να είναι συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.ΕΠ, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις,

·         Τα επενδυτικά σχέδια να υλοποιούνται σε κλάδο Τ.Π.Ε και Αγροδιατροφής ως κύριο κλάδο δραστηριότητας τους,

·         Να επιτυγχάνουν προστιθέμενη αξία όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ,

·         Επιχειρήσεις όπου το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ΒΕ.ΠΕ, Επιχειρηματικά Πάρκα, Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων  (Θ.Υ.Κ.Τ.)

·         Το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στις ειδικές περιοχές, οι οποίες αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα του παρόντος νόμου

·         Το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και συγκεκριμένα: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος.

– Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

 Προϋπολογισμός παρόντος καθεστώτος

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έτος 2016 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 100.000.000 ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 50.000.000 ευρώ που αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

 3.Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

Δικαιούχοι:

-Ατομική επιχείρηση

– Εμπορική εταιρεία (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Μ.Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε)

– Συνεταιρισμοί

– Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)

– Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ)

– Ομάδες παραγωγών (ΟΠ)

– Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ)

– Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

– Επιχειρήσεις που λειτουργούν με την μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρησης του στο ΓΕΜΗ

– Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους εφόσον:

α) δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού β) δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών γ) δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21

Επιλέξιμες δαπάνες:

– Μηχανολογικός εξοπλισμός

– Μεταφορικά μέσα

– Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της

*Μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι επιλέξιμα.

*Επιβατικά αυτοκίνητα έως 6 θέσεων δεν είναι επιλέξιμα.

Είδος ενίσχυσης:

– Φοροαπαλλαγή

Προϋπολογισμός παρόντος καθεστώτος

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έτος 2016 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ και αφορά το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

 

 4.Επενδύσεις Μείζονος Mεγέθους

Δικαιούχοι: 

           * Όπως παραπάνω:

Επιλέξιμες δαπάνες:

– Κτιριακές εγκαταστάσεις

– Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

– Μηχανολογικός εξοπλισμός – τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις

– Λοιπός εξοπλισμός

– Μεταφορικά μέσα

– Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της

– Άυλα στοιχεία ενεργητικού

*Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν αθροιστικά να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%.

 

Για τα τέσσερα (4) ανωτέρω προγράμματα το ελάχιστο ύψος επένδυσης είναι το ίδιο:

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις:

·         50.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ,

·         100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις

·         150.000€ για μικρές επιχειρήσεις,

·         250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster,

·         500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις

 

Ποσοστά επιχορήγησης των τεσσάρων (4) καθεστώτων

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 55%  
Κεντρική Μακεδονία 55%  
Θεσσαλία 55%  
Ήπειρος 55%  
Δυτική Ελλάδα 45%  
Πελοπόννησος 55%  
Βόρειο Αιγαίο 55%  
Δυτική Μακεδονία 45% (2018-2020 το ποσοστό για Γρεβενά και Κοζάνη θα είναι 30%)
Ιόνια Νησιά 45% (2018-2020 το ποσοστό θα είναι 30%)
Κρήτη 45% (2018-2020 το ποσοστό θα είναι 30%)
Στερεά Ελλάδα 40% (35% για Ν. Ευρυτανίας)
Αττικής 40%  
Νότιο Αιγαίο 40%  

Τα παραπάνω ποσοστά αφορούν μικρές επιχειρήσεις (λιγότεροι από 50 εργαζόμενοι με ετήσιο κύκλο εργασιών ή ισολογισμό κάτω των 10 εκατομμυρίων ευρώ), για μεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό μειώνεται 10% και για μεγάλες επιχειρήσεις μειώνεται 20%.

 

ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΑΤΗ Ι.Κ.Ε

1.Το έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο Στελεχιακό Δυναμικό της .

  •  Με εμπειρία που διατρέχει όλους τους Αναπτυξιακούς Νόμους από τον πρωτοποριακό  1262/84 ως σήμερα. Δεκάδες έργα ενταγμένα στους Α.Ν και εκατοντάδες στα υπόλοιπα προγράμματα.
  • Με έργα σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους και στις σημαντικότερες περιοχές της χώρας
  • Με δωρεάν Μελέτες σε Κοινωνικούς Φορείς της Ηπείρου (Τοπική Αυτοδιοίκηση –  Αγροτικούς Συνεταιρισμούς )
  • Με   γνώση του Αναπτυξιακού Μοντέλου και των Παραγωγικών Δυνατοτήτων  κάθε περιοχής και εκπόνηση των Οικονομικών Μελετών εξ ιδίων
  •  Με Επιστημονική Επιχειρηματική & Επαγγελματική Συμβουλευτική πριν και ως την ολοκλήρωση του Επενδυτικού  Έργου.

 2. Η  Αποτελεσματικότητα & το  Πολύ λογικό κόστος Υπηρεσιών   :  

  •  Τα έργα μας και των συνεργατών  μας  έχουν συμβάλει καθοριστικά στη μείωση της Ανεργίας
  • Κατανοούμε την κρίση και την κατάσταση των Επιχειρηματιών και των  νέων υποψηφίων Επενδυτών .

Για το λόγο αυτό συμπιέζουμε το κόστος υπηρεσιών . Ρωτήστε μας :

 

KYΠΡΟΥ 10- 2ος Όροφος (Στοά) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

:  +30 2665028742    :  +30 6932662300

      email: campain@otenet.gr     

ekati-grfmelet