ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


Η σύγχρονη πραγματικότητα έχει αναγάγει σε κορυφαία διαδικασία την ασφαλή και υγιεινή εκτέλεση των εργασιών από εργοδότες και εργαζόμενους. Επιπρόσθετα η θέσπιση Εθνικών & Κοινοτικών κανόνων λειτουργίας των επιμέρους επαγγελματικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έχουν αναδείξει την αναγκαιότητα πρόσθετης εκπαίδευσης προσωπικού και εργοδοτών για προστασία τους αλλά και κοινωνικού συνόλου γενικότερα. Σήμερα οργανώνουμε και πιστοποιούμε τις παρακάτω διαδικασίες ή επαγγέλματα

11Η ΕΚΑΤΗ υλοποίηση Σεμιναρίων για Επιχειρηματίες και Προσωπικό επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών.

  • Επίπεδο Ι: Για απλούς χειριστές τροφίμων & Ποτών Σύμφωνα με την ΥΑ 14708/2007 ( ΦΕΚ1616/τ.β/17-08-2007)
  • Διάρκεια εκπαίδευσης: Δέκα (10) ώρες –Δύο 5άωρα.
  • Χώρος υλοποίησης : Αίθουσες ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2 ΕΚΑΤΗ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ 49 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 64 (Λαδοχώρι –Ηγουμενίτσα)

Με την εγγραφή τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για προσωρινή χρήση προς στις αρμόδιες υπηρεσίες και στη συνέχεια αφού παρακολουθήσουν το αντίστοιχο εκπαιδευτικό τμήμα που θα διοργανωθεί και την εξεταστική διαδικασία που προβλέπει ο ΕΦΕΤ, θα αποκτήσουν το οριστικό ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ.

Οι ημερομηνίες υλοποίησης κάθε εκπαιδευτικού τμήματος θα καθορίζονται με έγκριση του ΕΦΕΤ και θα γνωστοποιούνται έγκαιρα στους ενδιαφερόμενους.

Επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, ποτών , τη μαζική εστίαση, έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν ΟΛΟ το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων και ποτών. (ΥΑ 14708, ΦΕΚ1616, τ.Β΄17/8/2007) Εργαζόμενους στις ανωτέρω επιχειρήσεις καθώς και χειριστές τροφίμων που εργάζονται σε παιδικούς σταθμούς , κυλικεία σχολείων , ιδρύματα, Κέντρα Νεότητας και γενικά σε φορείς με ειδικές ομάδες πληθυσμού.

Η ΕΚΑΤΗ υλοποιεί ειδικό πρόγραμμα Εκπαίδευσης, με τη μέθοδο Τηλεκατάρτισης με αντικείμενο : «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας»

Το πρόγραμμα οδηγεί στη λήψη βεβαίωσης παρακολούθησης του εν λόγω επιμορφωτικού προγράμματος.

Η βεβαίωση αυτή είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις πιστοποίησης για να εκδώσουν τη σχετική άδεια ώστε να απασχοληθούν στη συγκεκριμένη ειδικότητα είτε για να ανανεώσουν την υπάρχουσα άδειά τους, σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο Πιστοποίησης Επαγγελματικών (ΦΕΚ Β 2899 και ΦΕΚ Β 25).

Οι εξετάσεις πιστοποίησης διεξάγονται από το ΚΕΜΕΑ και τον ΕΟΠΠΕΠ σε χρόνο και χώρο που ορίζεται στις επίσημες ιστοσελίδες τους.

Διάρκεια εκπαίδευσης : 105 ώρες

Σεμινάρια Τεχνικού ασφαλείας – Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων

texnasfΤο Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας αφορά όλους τους εργοδότες. Προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ο κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους,να διαθέτει υπεύθυνο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας/τεχνικού ασφάλειας.

Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:

  1. να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
  2. να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

Επίσης ο εργοδότης έχει υποχρέωση να έχει μία γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην επιχείρησή του την οποία συντάσσει ο τεχνικός ασφάλειας. Στη γραπτή εκτίμηση κινδύνου γίνεται μία συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας και καταγράφονται:

  • Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές και βλάβες
  • Κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου, και εάν όχι
  • Τι μέτρα πρόληψης και προστασίας εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν.

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α (υψηλής επικινδυνότητας), Β (μεσαίας επικινδυνότητας), Γ (χαμηλής επικινδυνότητας). Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.

Επιμόρφωση εργοδοτών & εργαζομένων επιχειρήσεων

Οι εργοδότες των επιχειρήσεων της Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας μπορούν να αναλάβουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον παρακολουθήσουν επιτυχώς πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας 10 ωρών.

Οι εργοδότες των επιχειρήσεων της Β΄ κατηγορίας επικινδυνότητας και οι εργαζόμενοι της Β΄ ή Γ΄ κατηγορίαςεπικινδυνότητας επικινδυνότητας μπορούν να αναλάβουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον παρακολουθήσουν επιτυχώς πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας 35 ωρών.

Υποχρεώσεις τεχνικού ασφάλειας

Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και η αποστολή του είναι:

  1. Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρααντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
  2. Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

Επίσης, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να έχει γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην επιχείρησή του την οποία συντάσσει ο τεχνικός ασφάλειας.

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησήςτου οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α’, Β’, Γ’ (υψηλής, μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας). Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.

 

Μέχρι την ημερομηνία υλοποίησης του προγράμματος σας παρέχετε άμεσα προσωρινός αριθμός πρωτοκόλλου, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δηλώσετε οποιαδήποτε μεταβολή αφορά το προσωπικό της επιχείρησης.

Νομικό Πλαίσιο

Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010: «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», ορίζεται ότι, σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας.

agrotΣύμφωνα με τη νέα νομοθεσία σε λίγο καιρό η πώληση γεωργικών φαρμάκων θα γίνεται μόνο σε πρόσωπα που διαθέτουν πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων.

Για το λόγο αυτό όλοι οι παραγωγοί που χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα πρέπει απαραίτητα να αποκτήσουν το παραπάνω πιστοποιητικό.

Για το λόγο αυτό προβλέπεται η συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου στη διαδικασία εξετάσεων σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 8197/90920/22-7-13 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Με την ίδια εγκύκλιο έχει οριστεί το κόστος του παραβόλου για την συμμετοχή στις ειδικές εξετάσεις (παράβολο υπέρ του Υπουργείου).

Το κέντρο εκπαίδευσης ΕΚΑΤΗ στην Ηγουμενίτσα, έχει πιστοποιηθεί ως φορέας πιστοποίησης και εκπαίδευσης.

Για πρόσθετη ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΑΤΗ – 49 Μαρτύρων 64 (κόμβος Λαδοχωρίου) τηλ. 2665021055 ή Κύπρου 10 (2ος Όροφος) Ηγουμενίτσα, τηλ. 26650 28742