Εργαζομένων

Η Δια Βίου Μάθηση είναι συνυφασμένη πλέον με την εξεύρεση εργασίας αλλά και με τη δυνατότητα διατήρησης ή βελτίωσης της υπάρχουσας. Με τα προγράμματα εργαζομένων στοχεύουμε στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων έτσι ώστε να ενδυναμώνεται το προφίλ των εργαζομένων, να βελτιώνεται η παραγωγικότητα τους και να τονώνεται η αυτοπεποίθηση τους.

Τα κυριότερα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων, τα οποία προβλέπουμε και μικρή αποζημίωση των εργαζομένων όταν αυτά υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας, είναι τα παρακάτω: