ΚΕΔΙΒΙΜ

Δημιουργήσαμε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2.

Δηλαδή ένα Κε.Δι.Βι.Μ δυναμικότητας μικρότερης των 75 ατόμων και με εξυπηρετήσεις ΑμΕΑ όμως , όπως προβλέπονται από τη σχετική Νομοθεσία .

Σύμφωνα με το (Ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222 τ. Α΄), τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής.

Δια βίου μάθηση

«Δια βίου μάθηση» είναι όλες οι μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Περιλαμβάνει την τυπική εκπαίδευση, τη μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση.

Προγράμματα Εκπαίδευσης

Υλοποιούμε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων αυτοχρηματοδοτούμενα ή μη , με βάση το γενικό πλαίσιο εκπαίδευσης ενηλίκων που:

Περιλαμβάνει όλες τις οργανωμένες μαθησιακές δραστηριότητες που απευθύνονται σε ενηλίκους και στοχεύουν στον εμπλουτισμό γνώσεων, στην ανάπτυξη και βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου και της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, καθώς και στην άμβλυνση των μορφωτικών και κοινωνικών ανισοτήτων.

Προγράμματα Κατάρτισης

Βασικός στόχος μας η υλοποίηση κυρίως Συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης , όπως ορίζεται σήμερα τόσο με τυπικές όσο και ουσιαστικές έννοιες .Δηλαδή :

Η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και αναβαθμίζει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν από τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης ή από επαγγελματική εμπειρία με στόχο την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Διακρατικά προγράμματα

Διαθέτουμε ένα ευρύ δίκτυο εταίρων στις άλλες χώρες της Ε.Ε και της Μεσογείου . Μαζί τους θα αναπτύξουμε διακρατικά ,εκπαιδευτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά προγράμματα με τη συμμετοχή ατόμων και φορέων της περιοχής μας και με στόχο τη δυνατότητα διεύρυνσης της γνώσης και εμπειρίας και προοπτική τη δημιουργία διαδικασιών και ευκαιριών για αύξηση της απασχόλησης.