Ανέργων

Υλοποιούμε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων είτε εξ ίδιων ή με τη συνεργασία άλλων Εκπαιδευτικών Οργανισμών ανάλογα με το είδος των προκηρύξεων. Βασική μας θέση η παροχή Γνώσεων και η αναβάθμιση Δεξιοτήτων με βάση τις σύγχρονες αρχές και τη μεθοδολογία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων καθώς και η συστηματική υποστήριξη και διευκόλυνση των Ανέργων για πρόσβαση στην Απασχόληση.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών το οποίο περιλαμβάνει 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://voucher.gov.gr/project/view/id/32