Θέλεις πιστοποίηση…

Ως Δια Βίου Κατάρτιση ορίζεται το σύστημα που αποσκοπεί στην κατάρτιση ή/και επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού η οποία στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή/και αναβαθμίζει γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τα άλλα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή/και από επαγγελματική εμπειρία, με στόχο την ένταξη ή/και επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας, την επαγγελματική ανέλιξη και την προσωπική ανάπτυξη.

Η Δομή μας λειτουργεί και ως Εξεταστικό Κέντρο Πιστοποίησης Γνώσεων – Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Ξενόγλωσσης Ορολογίας για Ενήλικες.

Με την ωρίμανση των διαδικασιών, θα υπάρξει κατάρτιση βάσει των πιστοποιημένων Επαγγελματικών Περιγραμμάτων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή άλλων αναγνωρισμένων προς τούτο φορέων και εξετάσεις επαγγελματικής επάρκειας όπου αυτό απαιτείται.

Κύλιση προς τα επάνω