Δήλωση ενδιαφέροντος Ανέργου

Δήλωση ενδιαφέροντος για Επιχείρηση

Δήλωση ενδιαφέροντος για Κατάρτιση & Πιστοποιήσεις

Δια βίου μάθηση: Όλες οι μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική οικονομικής και πολιτιστική ανάπτυξη.